In het schooljaar 2018/2019 willen we als team gaan werken aan de volgende speerpunten.

1. Invoering nieuwe taalmethode

In de groepen 4 en 5 is de taalmethode Taal Actief ingevoerd. In het nieuwe schooljaar gaan we aan de slag met de invoering van de taalmethode Taal Actief in groep 6. Taal Actief is een taalmethode voor de groepen 4 tot en met 8. Deze taalmethode is een christelijke methode waarin spelling, woordenschat, lezen enz. aangeboden worden. In de nieuwe taalmethodes ontbreekt het onderdeel begrijpend lezen. Met de invoering van de nieuwe taalmethode willen we ook News2Learn invoeren. News2Learn is een christelijke begrijpend leesmethode die aansluit bij de actualiteit en verschillende vaardigheden aan bod laat komen. Daarnaast vormt News2Learn kinderen rondom mediawijsheid. In het nieuwe schooljaar willen we in de groepen 5-8 begrijpend lezen aanbieden met behulp van News2Learn. Bij de invoering van News2Learn worden we begeleid door EduSign.

2. Media Attitude Model

In het schoolplan staat geschreven dat ‘leerlingen toegerust zijn om vanuit een christelijke traditie en overtuiging hun plaats in de geseculariseerde samenleving in te nemen’. Als school worstelen we al langere tijd met de vraag hoe we dit vorm moeten geven. Met het media attitude model, ontwikkeld door het lectoraat Media van Driestar Educatief, hebben we een model in handen gekregen dat ons hierbij goed van pas kan zijn. Het model vormt een richtingwijzer voor wijs mediagebruik, gebaseerd op attituden passend bij de Bijbel. De metaforen van de pelgrim, burger, leerling en dienaar helpen leerkrachten en leerlingen om hun houding richting media in de praktijk vorm te geven. Deze metaforen passen één op één bij onze missie ‘Toegerust op reis’. Naast media geeft dit model ook richting om op allerlei manieren om te gaan met ontwikkelingen in de samenleving. Met de collega’s willen we ons bezinnen op dit model. We willen graag een concrete en praktische uitwerking realiseren in de schoolpraktijk met als doel om de leerlingen vanuit een christelijke traditie toe te rusten om in de geseculariseerde samenleving staande te blijven.

3. Sociale vaardigheden

In de groepen 6, 7 en 8 zijn er in de achterliggende twee schooljaren lessen gemaakt door de leerkrachten rondom de thema´s weerbaarheid en pesten. Deze lessen zijn erg functioneel en passen binnen de context van de school omdat ze door leerkrachten zelf gemaakt zijn. Deze twee onderwerpen, pesten en weerbaarheid, maken onderdeel uit van een leerlijn waarin ook de volgende onderwerpen aan bod komen: groepsvorming, seksuele vorming, conflicten oplossen, kernkwaliteiten, ik en de ander. Elke bouw kiest een eigen thema waar lessen bij worden ontwikkeld op het niveau van de kinderen. Vervolgens worden de lessen rondom hetzelfde thema in dezelfde periode op school gegeven. Deze thema´s en lessen worden gekoppeld aan de waarden en metaforen van het media-attitude-model. Bij deze thema´s en lessen worden ook nieuwe groepsregels ontwikkeld.

4. Schoolplan

In het schooljaar 2018-2019 moet er een nieuw schoolplan geschreven worden voor de periode 2019-2023. In dit plan zullen we onze visie op onderwijs neerschrijven en onze plannen voor de toekomst. In dit proces willen we ook in gesprek gaan met onze stakeholders zoals bijvoorbeeld ouders, kerkenraden en het voortgezet onderwijs. In 2018 gaan we dit proces starten.

5. Professionele cultuur – communicatie

Het werken in teamverband stelt hoge eisen aan de leden van het team, de werkwijze van het team en de interactie binnen het team. Hiervoor is het van belang dat we elkaar goed kennen en goed gebruik maken van elkaars kwaliteiten. Concreet kan gedacht worden aan de communicatie binnen de organisatie. Op teamniveau willen we aan de slag met PCM (process communication model). PCM geeft handvatten om goed contact te maken en relaties te verbeteren. PCM verheldert communicatie, brengt meer plezier in het werk en draagt bij aan optimale resultaten; of het nu om leren, leiding geven of persoonlijke contacten gaat.

6. Groepsdynamiek

Van leerkrachten wordt verwacht dat ze op een goede manier leiding geven aan hun leerlingen en zorgen voor een prettig leef- en werkklimaat in de klas. Om leerkrachten optimaal toe te rusten voor deze taak is er de achterliggende jaren gewerkt met de methoden ‘Grip op de groep’ en ‘Teach like a champion’. Om de kennis nog verder te verdiepen gaan we als school aan de slag met de cursus ‘Groepsdynamica’. Leerkrachten worden zich bij de cursus Groepsdynamica bewust van het effect van hun leerkrachtgedrag op anderen (collega’s en kinderen). Ze denken na over de vraag welke houding van hen wordt gevraagd in de diverse situaties op een schooldag. Hoe kan een leerkracht een positieve sfeer in de klas en het team bevorderen en hoe kan negatief sociaal gedrag tegen worden gaan / worden voorkomen.

473