In het schooljaar 2019/2020 willen we als team gaan werken aan de volgende speerpunten.

Schoolbreed

1. OA in de klas

We gaan dit schooljaar werken met onderwijsassistenten die een vaste ochtend gekoppeld zijn aan een groep. Dit wordt betaald vanuit de vertragingsgelden die we krijgen van de overheid. Tijdens deze ochtend helpt een onderwijsassistent in de groepen 3-8 mee tijdens de rekenles, wordt er RT gegeven aan de kinderen die dat nodig hebben volgens een vast rooster en is er wekelijks tijd om leerlingen extra te begeleiden op onderdelen waarin ze de afgelopen week zijn uitgevallen. In de groepen 1 en 2 helpt de onderwijsassistent mee tijdens de werkles en de kleine kring.

 

2. Schoolplan

In schooljaar 2022-2023 maken we een nieuw schoolplan. In dit schoolplan schrijven we de ambities voor de schoolontwikkeling voor de periode 2023-2027 op. In verband met dit nieuwe schoolplan wordt er ook een 4-jaarlijkse enquête uitgezet onder de ouders.

 

3. Burgerschap

1 augustus 2021 is een nieuwe wet burgerschap van kracht gegaan. Doel van deze wet is volgens het ministerie dat alle scholen leerlingen kennis en respect bijbrengen over de basiswaarden van de democratische rechtstaat. Op school gaan we ook met deze nieuwe wetgeving aan de slag. Veel doen we al onbewust, d.m.v. een zogenoemde 0-meting willen we in kaart brengen waar we als school staan, wat we nog moeten ontwikkelen en hoe we e.e.a. kunnen verbinden aan de identiteit van de school. In januari 2023 willen we ook een ouderavond organiseren voor de ouders rondom burgerschap.

 

Onderbouw

4. Leerlijnen jonge kind

In het komende schooljaar gaan de leerkrachten van groep 1 en 2 zich verder verdiepen in Leerlijnen jonge kind. Leerlijnen jonge kind is een observatiesysteem voor leerkrachten om de ontwikkeling van de kinderen goed te kunnen observeren. In dit schooljaar gaan de collega’s zich verder verdiepen in de thema’s rekenen en spel.

 

Middenbouw

5. Rekenen

In de groepen 3 en 4 is een nieuwe rekenmethode in gebruik genomen in schooljaar 2021-2022. In dit schooljaar gaan de groepen 5 en 6 ook met deze nieuwe rekenmethode werken. Bij de invoering van deze methode worden de leerkrachten van groep 5 en 6 begeleid door een onderwijsadviseur van Driestar Educatief. Het is de bedoeling dat de nieuwe rekenmethode volgend schooljaar ook in groep 7 en 8 gebruikt gaat worden.

 

6. Afspraken hoofdvakgebieden

In het schooljaar 2022-2023 starten we met een aantal startende collega’s en een aantal collega’s die in het vorige schooljaar gestart zijn in de middenbouw. Daarnaast zijn we de nieuwe rekenmethode WIG5 aan het invoeren in groep 5 en aan het optimaliseren in groep 3 en 4. Daarom vraagt het onze aandacht om de vakken rekenen, spelling, schrijven, taal en begrijpend lezen eens goed door te nemen en onze werkwijze in de klas te spiegelen aan de werkafspraken die er zijn en mogelijk deze afspraken te optimaliseren.

 

7. Overgang groep 2 naar groep 3

In de groepen 3 komt spelenderwijs leren wat meer naar de voorgrond. Zo zijn er in de rekenmethode diverse spellessen opgenomen. Met deze spellessen behalen de kinderen dezelfde rekendoelen als tijdens het werken uit een werkboek. Tegelijkertijd sluit een spelles meer aan bij de ontwikkeling van de kinderen. In de middagen zal er meer rond een thema gewerkt worden. De leerkrachten van groep 3 zullen op jaarbasis een aantal thema’s ontwerpen.

 

8. Technisch lezen – LIST aanpak

De methode voor technisch lezen in groep 4 en 5 ‘Leesfontein’ is inmiddels al een aantal jaren afgeschreven en we willen onze aanpak optimaliseren. We hebben in het schooljaar 2021-2022 het advies van een onderwijsadviseur gevraagd over een goede aanpak/methode van technisch lezen in groep 4 en 5. Daarnaast was onze vraag ook hoe we kinderen gemotiveerd houden voor het leesonderwijs. Hij heeft ons geadviseerd om de LIST-aanpak te gaan gebruiken. LIST staat voor Lees Interventie-project voor Scholen met een Totaalaanpak.

 

Bovenbouw

8. Werkafspraken

In de bovenbouw start een nieuwe teamleider en werken een aantal nieuwe collega’s. Aan het eind van het schooljaar zijn een aantal vakken tegen het licht gehouden en zijn diverse werkafspraken geoptimaliseerd. Op deze manier willen we de kwaliteit en de doorgaande lijn vasthouden.

 

9. Zo zijn onze manieren

Aan het eind van het schooljaar zijn een aantal gedragsthema’s zoals de wc-regel, stoplichtregel, naar buiten en naar binnen gaan etc. besproken op de vergaderingen van de bovenbouw. We willen afstemmen wat onze gezamenlijke aanpak is, heldere verwachtingen scheppen richting de kinderen en zo hun gedrag reguleren.

 

10. Rekenen

Aan het eind van het schooljaar hebben we een aantal aspecten rondom het rekenonderwijs geoptimaliseerd zoals:

1. De kinderen maken de sommen op de chromebooks serieus.

2. Er komt extra aandacht rondom automatiseren op gebieden zoals klokkijken, vermenigvuldigen en snel optellen en aftrekken.

3. In de groepen 6, 7 en 8 wordt een aantal keer per jaar huiswerk opgegeven rondom rekenen.

4. Er worden cito-sommen geoefend en hierbij wordt de vertaalcirkel juist ingezet.

5. De redactiesommen worden in de klassen adequaat aangeboden en besproken.

473