Grondslag en identiteit

De missie van de Eben-Haëzerschool is: ‘Toegerust op reis!’.
De uitwerking van de missie valt uiteen in vier deelgebieden:

Het levensbeschouwelijke aspect
De kinderen gaan echt toegerust op reis wanneer ze God liefhebben boven alles en hun naaste als zichzelf. Het onderwijs uit de Bijbel is kenmerkend voor de Eben-Haëzerschool. God schiep de mens naar Zijn beeld, zeer goed. Door de zonde is de relatie met God verbroken. We wijzen de kinderen op de noodzaak en mogelijkheid van wedergeboorte en het geloof in de Heere Jezus Christus. Deze aspecten zijn in ons onderwijs verweven tijdens de Bijbelvertellingen en de andere lessen. De kinderen beschikken over goede Bijbelkennis en laten door hun houding en gedrag zien dat ze christenen zijn. Ze kunnen op hun eigen wijze uitleggen wat christen-zijn in het dagelijks leven betekent.

Het sociaal-emotionele aspect
We vinden het belangrijk dat de kinderen zich tot evenwichtige personen met zelfrespect en eigenwaarde ontwikkelen. Daarom volgen en vormen we de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Indien nodig passen we interventies toe. We stellen ons als doel dat de kinderen zich sociaal emotioneel welbevinden en een positieve, respectvolle levenshouding hebben ten behoeve van de ander en hun omgeving. Daartoe bevorderen we de communicatieve vaardigheden van de kinderen.

Het cognitieve aspect
We stimuleren de kinderen de hun gegeven talenten optimaal te ontwikkelen. In het lesaanbod houden we rekening met niveauverschillen, is er aandacht voor hart, hoofd en handen en dagen we de kinderen uit tot verwondering en diepgang. In het onderwijsaanbod voldoen we aan de basiskwaliteit van de onderwijsinspectie. Om cognitief te ontwikkelen is het een voorwaarde dat de kinderen zich sociaal-emotioneel welbevinden.

Het maatschappelijke aspect
Onze huidige samenleving vraagt veel van de kinderen. We vinden het belangrijk dat de kinderen als christelijke burgers van de Nederlandse samenleving kunnen uitleggen waar ze voor staan en dat ze weerbaar zijn tegen de diverse invloeden vanuit de maatschappij. In ons burgerschapsonderwijs denken we na over de vragen: ‘Van Wie ben ik?’ en ‘Wie ben ik? Dit wordt uitgewerkt aan de hand van 6 thema’s: samen, verschillen, schepping, digitaal, democratie en wereld.

  • Reformatorisch onderwijs
  • Betrokken team en ouders
  • Oog voor iedereen